Lidí, kteří hledají odbornou pomoc v centrech Podaných rukou, přibývá

22. června – Pandemie COVID-19, válka na Ukrajině, rostoucí ceny energií, vysoké nájmy, inflace – to vše může mít vliv na duševní zdraví lidí, kteří pak mohou snáze propadnout závislostem. „Již během pandemie lidé častěji sahali po psychoaktivních látkách a alkoholu. Týkalo se to zejména těch, kteří s látkami měli problém už dříve, nebo se pohybovali na hraně rizikového chování. Bohužel se k nám vraceli i dlouholetí abstinující. Například se navýšily počty lidí, kteří se k nám vraceli například na substituční léčbu. Finanční problémy, nezaměstnanost, ale i stres spojený s válkou může mít podobné důsledky,“ popsal ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil. Počet lidí, kteří vyhledávají pomoc v centrech Podaných rukou se zvyšuje, stejně tak roste poptávka po harm reduction materiálu či online formách pomoci.

O téměř 11 tisíc lidí se v loňském roce postarala Společnost Podané ruce. Jedná se o historicky nejvyšší roční počet klientů našich služeb za třicet let existence organizace. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užívá v Česku odhadem 44 tisíc lidí drogy rizikově.

V krizích obecně narůstá počet lidí užívajících návykové látky. V posledních dvou letech jsme s rostoucí poptávkou po našich službách museli navyšovat kapacity a starat se o další a další lidi. Společnost Podané ruce působí celkem ve čtyřech krajích, a to je už poměrně reprezentativní pokrytí. To ukazuje, že poptávka po adiktologických službách v Česku se zvyšuje a jejich význam je obrovský,“ uvedl Vobořil. Připomněl také to, že lidé hledají často útěchu v lécích a alkoholu místo „klasických drog“.

Společnost Podané ruce se vždy snaží pohotově reagovat na aktuální situaci a nejnovější trendy a často je to právě ona, která přichází s inovativními a novátorskými řešeními. Před dvěma lety otevřela kontaktní centrum na Vlhké – centrum pro lidi bez domova, kteří konzumují alkohol v rizikové míře (tzv. mokré centrum). „Přestože je v České republice léčba závislosti na alkoholu orientovaná především abstinenčně, ve světě se rozvíjí programy založené na kontrolovaném užívání a kontrolovaném podávání alkoholu, nikoliv na úplné abstinenci. Průkopníkem programů regulovaného pití v České republice je právě Společnost Podané ruce, která první takový program u nás spustila v září 2020,“ upřesnil epidemiolog a ředitel pro vědu a výzkum Společnosti Podané ruce Viktor Mravčík.

 

Ukazatel 

2018

2019

2020

2021

Počet klientů celkem

8 595

10 063

10 100

10 800

Počet vydaných injekčních setů

502 tis.

591 tis.

693 tis.

822 tis.

 

Dosud využilo služeb mokrého centra 1150 klientů. Za dobu své existence centrum zaznamenalo přes 61 000 kontaktů. Poskytli jsme přes 4000 individuálních poradenství a 300 krizových intervencí. V rámci včasné detekce a prevence dalšího šíření bylo v centru provedeno cca 300 testů na hepatitidu typu C. Programem kontrolované konzumace alkoholu prošlo ve všech typech režimu 200 lidí. U 40 z nich jsme pomohli k obdobím abstinence a dalších 13 už nyní abstinuje trvale.

„Kontaktní centrum Vlhká je unikátní centrum, kde se daří výrazně snížit a kontrolovat konzumaci alkoholu u lidí, kteří nemohou nebo nechtějí s pitím přestat a kteří často trpí jiným duševním onemocněním a jsou v tíživé sociální situaci. Pro mnohé to znamená možný vstup na pracovní trh a přístup k bydlení, často po mnoha letech strádání a vyloučení ze společnosti. Naopak část těchto lidí celý život pracovalo a nyní v důchodovém věku se například díky zdravotní situaci dostali do těžkého sociálního propadu. Problémem zůstává, jak v této zemi získat k takto inovativním projektům prostředky, abychom provoz takové služby dokázali uhradit sedm dní v týdnu. Byla by škoda, kdyby se nám tento úspěšný pilotní projekt nepodařilo dlouhodobě udržet. Právě v této době bude potřeba takových míst nabízené pomoci potřeba více,“ doplnil Vobořil.

I přes náročné financování této služby, by Společnost Podané ruce ráda otevřela mokré centrum také v Olomouci. „Lidé bez domova, kteří mají problém s kontrolou svého užívání alkoholu, žijí v celé republice a města a obce si kladou otázku, jaké služby těmto osobám nabídnout, aby jim dokázaly efektivně pomoci a zlepšit nejen jejich kvalitu života, ale zlepšit prostředí a bezpečnost všech svých obyvatel. Také v Olomouci intenzivně jednáme s představiteli města o otevření podobného centra, jako je Kontaktní centrum Vlhká v Brně,“ dodává Lukáš Carlos Hrubýodborný ředitel Společnosti Podané ruce pro kraje Olomoucký a Zlínský.

 

Poptávka po harm reduction materiálu i online službách byla v loňském roce rekordní

Společnost Podané ruce se dlouhodobě zasazuje o tzv. harm reduction přístup, tedy snižování rizik spojených s užíváním návykových látek. K tomuto přístupu patří také distribuce čistého injekčního materiálu, která zabraňuje přenosu a šíření infekčních onemocnění spojených s injekčním užíváním drog. „Takzvané výměnné programy jsou efektivní v prevenci přenosu HIV, virových hepatitid, zejména pokud jsou kombinovány s dalšími harm reduction a léčebnými službami, např. s programy substituční léčby. V konečném důsledku chrání zdraví celé společnosti a šetří veřejným rozpočtům nemalé peníze na léčbu. Ve Společnosti Podané ruce bychom chtěli nabídku harm reduction programů dále rozšířit například
 o takzvané aplikační místnosti, které snižují výskyt předávkování a kriminality a zvyšují bezpečí místních komunit, nebo o programy farmakologicky asistované léčby závislosti na pervitinu, který je u nás nejčastější injekčně aplikovanou drogou,
“ řekl Mravčík.

V posledních letech poptávka klientů po harm reduction službách roste. Například pracovníci Terénních programů v Brně, které nabízí lidem užívajícím návykové látky pomoc (testování infekčních onemocnění, poradenství, výměna injekčního materiálu) přímo v ulicích Brna a jeho okolí, vydali v roce 2021 téměř 231 tisíc injekčních stříkaček, o 20 tisíc více než rok předešlý. Historicky nejvíce injekčního materiálu vydaly i Terénní programy Vyškov – 25 tisíc kusů stříkaček.

Brněnská skupina Street Support Brno složená peer pracovníků, kteří mají sami zkušenost užíváním drog, vyměnila loni 36 tisíc injekčních stříkaček. „Systémová spolupráce s lidmi, kteří mají s užíváním návykových látek vlastní zkušenost, a jejich pomoc při poskytování služeb a zprostředkování pomoci, je dalším inovativním prvkem, který se ve Společnosti Podané ruce snažíme prosazovat. Kromě brněnské skupiny Street Support běží již několik let program Recovery koučů, kteří pomáhají klientům dosáhnout úzdravy a kontroly nad svým životem, nebo je k dispozici mobilní aplikace Čára, která pomáhá lidem užívajícím drogy nebo lidem žijícím na ulici zorientovat se v nabídce existujících pomáhajících služeb,“ uvedl Mravčík.

V době pandemie COVID-19 jsme rozšířili také terénní práci v online prostředí. Program Hard & Smart, který nabízí prevenci, monitoring a odborné intervence v prostředí nočního života a zábavy ve vybraných lokalitách ČR a v online prostředí, se tak stala největším takto fungujícím subjektem v Česku.

 

 

2018

2019

2020

2021

Počet klientů Hard & Smart *

8000

9262

4252

16 649

* Počet klientů H&S nezapočítáváme do celkového počtu klientů za roku 2021, tedy k téměř 11 tisícům klientů, o kterých jsme se zmínili výše. Z povahy služby se jedná o odlišný druh práce s klientem, než když dochází klient do center.

 

Nelátkové závislosti i sebepoškozování mladistvých

V současnosti také rostou počty lidí s nelátkovými závislostmi, jako jsou například automaty, sázení či počítačové hry. Kvůli pandemii a zavřeným hernám se velké množství hráčů přesunulo na nebezpečné online stránky a aplikace. K tomu Carlos Hrubý, odborný ředitel pro Olomoucký a Zlínský kraj, uvádí:

V souvislosti s tímto trendem momentálně připravujeme spuštění rozsáhlé kampaně s celostátní působností, jejíž zahájení je naplánováno už na září. Zjednodušeně řečeno, naším hlavním záměrem je, aby se náš portál poskytující pomoc hráčům „Naberte kurz“, proměnil v národní linku a ta se dostala co nejvíce do povědomí jednak hráčů samotných, což je primární cílová skupina, ale rovněž i k ostatním kolegům a pomáhajícím profesionálům. Je pro nás důležité, aby vždy, když se na ně obrátí hráč nebo osoba blízká, byli schopni odkázat je právě na tento centrální portál, který jim může poskytnout potřebné informace i podporu a dále je někam na směřovat.

Vliv přesunu života do online prostředí za pandemie i vliv sociálních sítí souvisí také s poklesem rizikového chování v oblasti užívání návykových látek u mladistvých. Například pracovníci Centra prevence v Brně se ale u mladých lidí čím dál tím častěji setkávají se sebepoškozováním. „V těchto extrémně nestabilních dobách je nutné pečovat o své duševní zdraví. Je potřeba posilovat neziskový sektor, který je dostupný lidem a je schopen jim efektivně pomáhat. Proto bych rád zvedl apel na financování nevládních sociálních služeb. Nevládní organizace jsou nejen součástí aktivní občanské společnosti, ale v pomáhajících službách pro lidi trpící závislostmi, duševním onemocněním a lidi nacházející se v tíživé sociální situaci na okraji společnosti nemají alternativu. Jedná se tak o základní síť, která bez dostatečného financování znamená díru v síti pomoci,“ zakončil Vobořil.

 

Kontakt pro média

Barbora Dohnalová

+420 607 668 073

public@podaneruce.cz