Drogová scéna v Brně: Zájem uživatelů drog o bezpečnější injekční aplikaci návykové látky každoročně roste

Tisková zpráva

Společnost Podané ruce eviduje více než dvě třetiny problémových uživatelů drog (tedy injekčních uživatelů či dlouhodobě a pravidelně užívajících heroin či pervitin) v kontaktu s místními nízkoprahovými zařízeními, především Kontaktním centrem v Brně a Terénními programy v Brně.

Tyto služby jsou tak v posledních letech v osobním kontaktu s cca 68 % problémových uživatelů drog. Těch je celkově dle odhadů vycházejících z Analýzy drogové situace ve městě Brně z roku 2016 přibližně 1600, přičemž injekčně si látku aplikuje asi 1350 osob. S dalšími desítkami uživatelů udržují kontakt zprostředkovaně. Kontaktní centrum patří k nejvytíženějším službám Společnosti Podané ruce, minulý rok využilo jeho služby 711 klientů. Zájem uživatelů drog o bezpečnější injekční aplikaci návykové látky každoročně roste, o čemž vypovídá kontinuální nárůst počtu vydaných i přijatých injekčních stříkaček. V roce 2017 se vydalo 243 000 injekčních stříkaček a přijalo 225 000. Díky výměnnému programu se dlouhodobě daří mít pod kontrolou šíření nemocí jako je žloutenka B/C či HIV.

„Snižování rizik díky výměně injekčního materiálu a substituční programy hrají zásadní roli v práci s drogově závislými. Užívání substituce může u motivovaných klientů vést ke snižování dávek až k úplné abstinenci. Mým hlavním cílem v roli ředitele Společnosti Podané ruce je rozvíjet co nejmodernější pomáhající služby pro uživatele drog tak, aby každý občan, který za námi přijde, získal potřebnou pomoc, a abychom pomohli snížit dopady problému se závislostmi na místní komunitu,“ říká Jindřich Vobořil, bývalý protidrogový koordinátor, který se vrátil v létě na post ředitele Společnosti Podané ruce.

Kdo jsou klienti Kontaktního centra v Brně

Typickými klienty Kontaktního centra v Brně jsou injekční uživatelé pervitinu. Ti tvoří několikačlenné skupiny, ve kterých mají různě rozdělené role. Jedna z rolí je zajistit sterilní injekční materiál. A právě tito uživatelé navštěvují Kontaktní centrum. Jejich hlavní „zakázka“ je výměna injekčního materiálu, obvykle ve velkých objemech (100 ks a více) a s tím související poradenství.

Dále přicházejí do Kontaktního centra injekční uživatelé pervitinu, kteří se v důsledku užívání drogy potýkají s určitými problémy (zdravotní, sociální, osobní) a mají zájem je řešit, příp. chtějí užívat drogy co nejméně rizikovým způsobem a Kontaktní centrum je zpravidla jediné zařízení, jehož služby vyhledají. Často přicházejí sami a realizují výměnu injekčního materiálu výhradně pro svou vlastní potřebu v menším objemu (několik desítek kusů).

Sociálně slabí uživatelé nealkoholových drog, kteří žijí na ulici, bez majetku, s narušenými možnostmi sociálního fungování a ohrožením vyloučení ze společnosti. Výměnný program využívají nárazově a v malých objemech (několik kusů injekčních stříkaček). Nejčastější poskytovanou službou je potravinový a hygienický servis, dále pak informační servis a sociální práce. Tito klienti navštěvují Kontaktní centrum pravidelně, někteří i denně.

Injekční uživatelé heroinu, kteří pro výměnu injekčního materiálu využívají především služeb terénních programů, do Kontaktního centra přicházejí zejména kvůli pomoci se zdravotními komplikacemi souvisejícími s injekčním užíváním a dále pak kvůli řešení obtížné sociální situace (bydlení, hledání práce, dávky hmotné nouze, atd.).

Mezi uživateli drog, kteří využívají různých služeb Kontaktního centra, se objevují i lidé s duální diagnózou, kteří mají diagnostikované duševní onemocnění a zároveň mají problém s užíváním návykových látek. Tito lidé zpravidla nespolupracují s žádnou další službou.

Služeb centra využívají v jednotlivých případech i uživatelé THC, kokainu a uživatelé nových syntetických drog. Do této skupiny patří nejčastěji příležitostní experimentátoři a rekreační uživatelé nelegálních drog. Přicházejí především za získáním informací a individuálním poradenstvím. Často k tomuto účelu využívají i formu telefonického poradenství a poradenství prostřednictvím elektronické korespondence.

V posledních letech se mezi klienty služby objevuje zvýšené množství kontaktů s uživateli drog z gay komunity. Mezi těmito klienty jsou i muži, kteří provozují sexuální služby. Lidé z této skupiny patří mezi výrazně ohrožené skupiny uživatelů drog, zejména z hlediska sexuálně přenosných chorob. Do kontaktního centra přicházejí nejčastěji za službami distribuce materiálu se sníženým rizikem, kondomů a testů na infekční onemocnění. Využívají v nemalé míře také informační a hygienický servis.

Rodinní příslušníci a osoby blízké lidem, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog ocitli v obtížné situaci, tvoří v současné době asi 8 % z celkového počtu uživatelů služby a využívají výhradně poradenských služeb.

Úspěšné projekty: Street Support, zapojování průvodců zotavením a peer pracovníků do stávajících služeb, Hard&Smart

V letošním roce byl spuštěn Pilotní projekt zapojování průvodců zotavením a peer pracovníků do stávajících služeb pro uživatele drog. Terénní pracovníci nabízejí přímo v ulicích Brna podobné služby jako Kontaktní centrum. Jedná se zejména o poradenské služby, základní zdravotní pomoc, hygienický servis, testování na infekční choroby, zprostředkování léčby závislostí či výměnný program jehel přímo v ulicích.

Od roku 2016 realizuje Společnost Podané ruce také program Hard&Smart, který se nezaměřuje jen na Brno, ale působí i v dalších regionech, případně v místech konání festivalů a hudebních akcí v rámci celé ČR. Služba pomáhá zmírňovat negativní efekty pití alkoholu, rekreačního užívání drog a dalšího rizikového chování. Nejhorší sociální dopad na společnost má právě užívání alkoholu, který je zodpovědný za asi 80 % škod. „V posledních letech se drogová scéna zásadně změnila. Už to není jen záležitost kultur, týká se to především nočního života obecně mezi všemi etniky, pohlavími, generacemi i sociálními vrstvami. Proto vidím budoucnost nabízených služeb v jejich dalším rozvoji, neboť jediná účinná redukce je včasná prevence a interakce,“ říká Jindřich Vobořil.