Bez podmínek: zkušenosti z práce s lidmi užívajícími drogy

Studujete psychosociální obor nebo vás zajímá drogová problematika? Kniha BEZ PODMÍNEK, která právě vyšla v nakladatelství Munipress, přináší přehled vybraných metod práce s lidmi, kteří užívají drogy, a je určena jak pro odborníky a studenty psychosociálních oborů, tak pro zájemce o problematiku drog a závislostí z řad široké veřejnosti. Popisované metody mají společné zázemí v současných konceptech sociálních věd, jako jsou participativní přístupy, empowerment nebo kritická sociální práce. 

Autorský tým tvoří čeští odborníci, převážně sociální pracovníci, s bohatými zkušenostmi z práce s lidmi užívajícími drogy. Kniha je psána přístupným jazykem, metody obsahují řadu příkladů a konkrétních doporučení pro praxi a zvláštní pozornost je věnována skupinám se specifickými potřebami.

Na začátku stála Metodika moderních metod sociální práce a síťování v adiktologických službách, která vznikla v rámci projektu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) „ESF: Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politikyCZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035“ pod patronátem Společnosti Podané ruce.

Zájem o vydání knihy projevil brněnský Munipress v koedici se Společností Podané ruce o.p.s., pod kterým kniha prošla recenzním řízením, jazykovou korekturou až do samotného tisku.

Na vzniku knihy se podíleli 4 hlavní autoři Markéta Čtvrtečková, Markéta Geregová, Anna Hokynek a Pavel Nepustil. K práci na jednotlivých kapitolách jsme přizvali další odborníky na specifické oblasti užívání drog a závislostí z České republiky, kterým bychom tímto rádi poděkovali. Jmenovitě se jedná o naše spoluautory: Markétu Ackrmannovou, Zuzanu Brodilovou, Markétu Fišarovou, Jiřího Frýberta, Kateřinu Jungovou, Kristýnu Karpíškovou, Adinu Kleinovou, Tomáše Kozla, Kateřinu Kružíkovou, Ondřeje Mikuláška a Olgu Šustrovou.

Předmluvu ke knize napsala z pohledu kritické sociální práce Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D. a knihu uzavřel doslov od Bc. Ladislava Fabiána z pohledu člověka s vlastní zkušeností s užíváním drog.

Knihu recenzovali přední představitelé sociální práce v akademickém prostředí: doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. a prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Editorství knihy se ujali Pavel Nepustil, Ph.D. a Markéta Geregová, Ph.D.

Kniha je dostupná v tištěné podobě v e-shopu Munipressu a v brzké době vyjde i jako e-book. K dispozici máme slevový kupón na 10% platný do konce února: IES_unor

Za autorský kolektiv přejeme, ať se Vám kniha líbí a přinese Vám obohacení v oblastech, které Vás profesně i lidsky zajímají.

Markéta Geregová